Huisontruiming Leiden, gevestigd aan de Lijnbaan 1 2352 CK Leiderdorp, onderdeel van Kringloopwinkel leiderdorp, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring

Contactgegevens:
www. huisontruimingleiden.nl  gevestigd op de Lijnbaan 1 2352 CK Leiderdorp tel. 071-301 89 40

Persoonsgegevens die wij verwerken
Huisontruiming Leiden verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het contactformulier op deze website, dan verwijderen wij deze informatie
.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Huisontruiming Leiden verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw opdracht en betaling
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Huisontruiming Leiden verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming
Huisontruiming Leiden maakt geen gebruik van dit soort diensten.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Huisontruiming Leiden bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen
voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Personalia in correspondentie > Bewaartermijn:  < 1 jaar
Adres/ telefoon nummer[s] in correspondentie > Bewaartermijn: < 1 jaar


Delen van persoonsgegevens met derden
Huisontruiming Leiden verkoopt of geeft jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Huisontruimingen Leiden blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Huisontruiming Leiden gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Huisontruimingen Leiden en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw Persoonsgegevens sturen via onze contactformulier op deze website.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Huisontruiming Leiden wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Huisontruiming Leiden neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via onze contactformulier op deze website

.
Beveiliging
Huisontruiming Leiden heeft zijn computers waarop de digitale gegevens zichtbaar kunnen zijn beveiligd met een virusscanner en een firewall. Fysieke dossiers of back-up medium waarop zich bestanden of zaken van derden kunnen bevinden zijn opgeborgen in een afgesloten kast in een afgesloten ruimte.

 

Deze Privacy verklaring is opgemaakt in mei 2018

Op verzoek kunnen wij u een papieren exemplaar overhandigen

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Contact formulier | tel. 071 - 3018940 | 06-12605423
Laat hier uw bericht achter, wij nemen spoedig contact met u op !
Hier uw naam
Laat hier uw adres achter.
Hier uw e-mail adres
Laat hier uw telefoon nr. achter
Hier uw bericht.

 ap logo

Wet Algemene verordening gegevensbescherming

Met het versturen van bovenstaand formulier geeft u toestemming uw ingevulde gegevens te delen.

Het delen is slechts met geadresseerde en wordt niet gebruikt of verstrekt door/aan derden.

Zie voor deze bepalingen onze Privacy Statement

.